Biz hakda

JUMP MAZINERI (ŞANGHAI) Çäkli

—— Kompaniýanyň tertibi——

Jump Machinery (Şanhaý) Çäklikonsentrirlenen şire, jam, pulpa, tropiki miweler, ösümlik we çaý içgileri, gazlandyrylan içgiler, çakyr, piwo, gatyk, peýnir, süýt, ýag we ş.m. önümçiliginde ýöriteleşdirilen häzirki zaman ýokary tehnologiýaly paýdarlar jemgyýetidir. Wagt, “Jump” şeýle hem “Azyk enjamlary”, “Miwe şiresi maşynlary”, “Pomidor sousy enjamlary”, “Miwe Jam Machinery”, “Süýt maşynlary” ýaly dürli azyk enjamlaryny öndürmäge borçlanýar.

bökmek-kompaniýa1
bökmek-kompaniýa2
bökmek-kompaniýa3

Dürli garaşsyz gözleg we täze önümleriň we Milli patentiň ösüşi bilen.Miwe we gök önümleri ýuwmak, ezmek, miweleriň süýdüni ýa-da şiräni çykarmak, sowuk döwmek prosesi, has köp energiýa tygşytlaýan konsentrasiýa, turba sterilizasiýasy we aseptik halta doldurmak, Italiýanyň hyzmatdaş kompaniýasy bilen giňişleýin tehniki hyzmatdaşlygyň üsti bilen artykmaçlyklara eýe boldy.

“Jump”, müşderiniň islegine görä her günde 20-1500 tonna täze miweleri öndürip bilýän ähli önümçilik liniýasyny üpjün edip bilýär.Enjamlary öndürmek prosesi ISO9001 ülňülerine, amallaryň doly toplumy 5S standart ýerine ýetirişine laýyk gelýär.Marka gurmak üçin hiline we hyzmatyna ýapyşyň, köp ýyllap dowam eden tagallalardan soň, ýokary çykdajyly, satuwdan soňky hyzmaty bilen gowy keşbi döretdi, şol bir wagtyň özünde önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda-da giňden ýaýrady. , Merkezi Aziýa, Russiýa, Afrika, Günorta Amerika, Europeewropa we beýleki daşary ýurt bazarlary.

6
bökmek-kompaniýa5

“Daşary ýurt siňdirişi we içerki garaşsyz innowasiýa” düşünjesine eýerip, 40 ýyldan gowrak azyk maşynlary senagatynyň baý tejribesi we tehniki güýji bolan Şanhaý ýeňil senagat azyk enjamlary zawodyna bil baglap, 160-dan gowrak miwäni gaýtadan işleýän önümçilik liniýasyny gurdy.Pomidor sousy enjamlaryna we alma suwunyň konsentrat önümçilik liniýasyna esaslanyp, “Jump” daşary ýurtlaryň iň täze tehnologiýasyny yzygiderli birleşdirdi, tehnologiýany mahabatlandyrmagy doly durmuşa geçirdi we müşderilere iň professional, ylmy, ykdysady we rasional şahsylaşdyrylan çözgütleri hödürlemegi ýüregine düwdi.Bökmek diňe bir Hytaýyň Milli Miwe Instituty, Merkezi Hytaý Oba Uniwersiteti we Jiangnan Uniwersiteti ýaly gözleg institutlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy saklamak bilen çäklenmän, Italiýa FBR, ROSSI we ş.m. bilen durnukly tehniki hyzmatdaşlygy we işewür hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

Biziň alyp barýan maksadymyz "Akylly önümçilik azyk enjamlaryny kämilleşdirmek, adamyň sagdyn ösmegi üçin peýdaly".JUMP MACHINERY (SHANGHAI) LIMITED siziň bilen ajaýyp hytaý iýmit enjamlaryny döretmäge taýýardyr!

3
2