50kg-220kg Aseptik halta pomidor pastasy doldurma enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:Täze
Gelip çykan ýeri:Şanhaý, Hytaý
Görnüşi:doldurgyç
Naprýa: eniýe:220V / 380V
Kuwwaty:1000w
Agramy:2000 kg
Ölçegi (L * W * H):3500X2400X2650MM
Şahadatnama:CE / ISO9001
Kepillik:1 ýyl kepillik, ömürboýy satuw hyzmaty
Satuwdan soň hyzmat berilýär:Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Material:SUS 304 poslamaýan polat
Göwrümi:2T / H-den 40T / H çenli bejeriş ukyby
Funksiýa:Köpugurly
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
Durnuk agaç paket maşyny iş taşlamakdan we zeperlerden goraýar.
Plasticaralanan plastmassa plyonka enjamy çygly we poslama garşy saklaýar.
Dumansyz paket gümrükhanany arassalamaga kömek edýär.
Uly göwrümli maşyn paketsiz konteýnerde berkidiler.
Port: Şanhaý porty
Gurşun wagty: 10 günüň içinde
Önümiň beýany

JUMP'yň Aseptiki doldurma ulgamlary, pomidor pastasy, gök önümler we miwe suwlary, püresi, bölejikler, konsentratlar, souslar, çorbalar we süýt önümleri ýaly ýokary we pes kislotaly iýmit önümleri üçin köp gaplamagyň ýokary täsirli we ygtybarly aseptiki usulyny hödürleýär.“Aseptic Filler” rolikli konweýerleriň üsti bilen deprek ýa-da gap alýar.Konteýnerler bir setirde deprek, paletde deprek (4 deprek) we gap bolup biler.Operator öňünden goýlan sumkany konteýnerde ýerleşdirýär, soňra bolsa ýangyç guýulýan stansiýanyň aşagyna awtomatiki usulda daşalýar.Öňünden örtülen halta, aşgazan kamerasynyň aşagynda aşa basyş bugy bilen doýýan steril gurşawda el bilen ýerleşdirilýär.Operator başlangyç siklini itýär we awtomatiki usulda gapak aýrylýar, sterilizasiýa edilen önüm bilen doldurylan sumka soňra yzyna alynýar.Adaty ölçeg ulgamy ýük öýjükleri bilen birlikde ses ulgamy hem bar.Doldurma sikliniň ahyrynda rolikli konweýer konteýnerleri çykyşa geçirýär.

 

1. Täze döredilen baş ulgamy (ýeke kelle ýa-da ekiz kelleler) tarapyndan gazanylan ýokary önümçilik tizligi, doly PLC gözegçilik edilýän öz-özüni anyklaýyş iş tertibinden ygtybarlylygy ýokarlandyrdy.

2. Dürli önümler bilen dürli gaplama standartlaryna laýyk gelmek arkaly has köpugurlylyk.

3 Turba sterilizatoryndaky turba bilen gowy utgaşýar, eger doldurgyçda näsazlyk bar bolsa, önüm UHT sterilizatorynyň öň ýanynda bufer tankyna awtomatiki akym bolar.

4. Germetiki taýdan möhürlenen boş haltanyň ulanylmagy, sumkanyň doldurylmazdan önelgesiz bolmagyny üpjün edýär.

5. pressureokary basyşly doýgun bug her doldurma siklinden ozal doldurgyçyň gapagyny, gapagyny we açyk bölegini sterilizasiýa etmek üçin ulanylýar.Hiç hili himiýa hökmany däl.

6. Gurluşyň içindäki doldurgyç klapanynyň möhürlenmegi önümi paketiň möhürlenýän ýerinden düýbünden daşlaşdyrýar.

7. Fitnesiň germetiki ýylylyk möhürlenmegi, has açyk ýapylmagyny we ýokary kislorod päsgelçiligini üpjün edýär.

8. Dolduryjynyň umumy aseptiki dizaýny üznüksiz mümkinçilik berýär.Pomidor / miwe möwsüminiň dowamynda işlemek, ösümligiňiziň netijeliligini ýokarlandyrmak

9. CIP we SIP turba sterilizatoryndaky turba bilen bilelikde bar

 

Bug sarp etmegi: sagatda 20 kg

Gysylan howa sarp edilişi: minutda 0,3 kub metr (0.8 Mpa)

Elektron balans bilen ölçemäge çydamlylygy: ± 0,5%

Akym ölçeýjisi bilen ölçemäge çydamlylygy: ± 0,2%

Kuwwaty: 1kw-6.5kw (dinamiki konweýer bilen)

Ölçegi: 2300 * 2000 * 2500mm (l * w * h)

Aseptiki halta ululygy: 1-220 litr aseptik halta (adaty)

1-1000 litr aseptik halta (islege görä)

drum filling machine


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň