Awtomatiki 6 kelleli pomidor / çilli sous aýna bankalar / çüýşäni doldurýan möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gaplamak üçin material:
Aýna, metal, plastmassa
Görnüşi:
Dolduryjy maşyn
: Agdaýy:
Täze
Arza:
APPAREL, Içgi, Himiýa, Haryt, Iýmit, Maşyn we Enjam, MEDIKAL
Gaplamanyň görnüşi:
Çüýşeler, aýna çüýşeler, bankalar
Awtomatiki baha:
Awtomat
Sürüji görnüşi:
Elektrik
Naprýa: eniýe:
380V 50Hz
Gelip çykan ýeri:
Şanhaý, Hytaý
Marka ady:
JUMPFRUTIS
Ölçegi (L * W * H):
1800 * 950 * 2150mm
Agramy:
800 kg
Şahadatnama:
ISO
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Onlaýn goldaw, Wideo tehniki goldaw, Mugt ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Kepillik:
1 ýyl, 1 ýyl
Önümiň ady:
aýna çüýşäni doldurýan maşyn
Funksiýa:
Gaplamak möhürini doldurmak
Gaýtadan işlemegiň görnüşleri:
Ulanylyşy:
Içgi, jam, şiresi Gaplamak
Doldurma materialy:
Akýan suwuklyk, pasta
Material:
Poslamaýan polat 304
Çüýşäniň görnüşi:
aýna çüýşe / banka, plastik çüýşeler
Göwrümi:
2000bph
Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby:
5 Aýna aýna çüýşäni doldurýan maşyn üçin aýda sazlaň / düzüň
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
1. Durnukly agaç paket enjamy zarbadan we zeperden goraýar.2. oundaralanan plastmassa plyonkasy maşyny çygly we poslama garşy saklaýar.3.Figasiýa bolmazdan paket gümrük taýdan arassalanmaga kömek edýär.
Port
Şanhaý

Surat mysaly:
package-img
Gurşun wagty:
Mukdary (toplumlary) 1 - 1 > 1
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik geçirmek
Önümiň beýany

Awtomatiki 6 kelleli pomidor / çilli sous aýna bankalar / çüýşäni doldurýan möhürleýji maşyn

Konweýer kemerini we nurbat iýmitlendiriji enjamy çüýşäni ýuwuň, möhürleýji agzyň işleýşini awtomatiki doldurýar.Aýna çüýşe plastik çüýşeleri suwuk doldurmak we möhürlemek üçin amatly.

Aýratynlyklary:

1. Poslamaýan polatdan ýasalan gurluşyň umumy görnüşi, ykjam we owadan, suwuk derejäni awtomatiki dolandyrmagy, suwuklygyň beýikligini sazlap bolýar.

2. LG programmirläp bolýan gözegçilik ediji, ygtybarly esasy man-manşin interfeýsi çyzgysy, import edilýän maýa goýujy ädimsiz tizligi düzgünleşdirmek.

3. Möhüriň ygtybarlydygyny üpjün etmek üçin aýlawly doldurma möhürleme usuly, guramalary ýapmak üçin çüýşe ýok

4. Magnit güýç enjamy, islege görä sazlap bolýan iň ýokary tork, gapagyň möhürlenmeginiň ýokary derejesine düşüniň.

Önümçilik kuwwaty (b / sag)
1800-2000
6000-8000
8000-10000
10000-12000
Jemi güýji (kw)
3.2
3.5
4.0
5.0
Ölçegi (m)
1.8 * 0.95 * 2.15
2.6 * 1.9 * 1.9
3.1 * 2.0 * 1.9
3.6 * 2.3 * 2.1
Agramy (kg)
800 kg
3200
4000
4500
gyzgyn satylýan maşynlar

Howany üflemek we kir ýuwýan maşyn

1 Täze pomidor, rawertudana, mango we ş.m. ýuwmak üçin ulanylýar.
2 Miwe zyýanyny arassalamak we azaltmak arkaly arassalamak we köpürjiklemek üçin ýörite dizaýn.
3 Pomidor, rawertudana, alma, mango we ş.m. miweleriň ýa-da gök önümleriň köp görnüşine laýyk gelýär.

Monoblokyň gabygyny sokmak, süpürmek we arassalamak (Pulper)

1. Gurluş miweleri bilelikde gabyklap, süpürip we arassalap biler.
2. Müşderiniň islegine görä süzgüçli ekranyň dykyzlygy sazlanyp bilner (üýtgedilip bilner).
3. Italýan tehnologiýasy, miwe materiallary bilen kontaktda ýokary hilli poslamaýan polat material.

Guşak basýan ekstraktor

1. Akinusyň, turba miweleriniň we gök önümleriň köp görnüşini çykarmakda we suwsuzlandyrmakda giňden ulanylýar.
2. gurluş ösen tehnologiýany, uly metbugaty we ýokary netijeliligi, ýokary derejeli awtomatiki, işlemek aňsat we hyzmat edýär.
3. gazyp almak derejesi 75-85% alyp biler (çig mal esasynda)
4. pes maýa goýum we ýokary netijelilik

Preheater

1. Fermenti hereketsizleşdirmek we pastanyň reňkini goramak.
2. Awtomatiki temperatura gözegçilik we daşarky temperatura sazlanýar.
3. Ahyrky örtükli köp turbaly gurluş
4. Öňünden gyzdyrmagyň we söndürmegiň fermentiniň täsiri başa barmasa ýa-da ýeterlik bolmasa, önümiň akymy gaýtadan turba gaýdyp gelýär.

Buglandyryjy

1. Sazlanylýan we dolandyrylýan göni kontakt ýylylygy bejermek bölümleri.
2. residentialaşaýyş mümkinçiliginiň iň gysga wagty, turbalaryň tutuş uzynlygy boýunça inçe filmiň bolmagy saklanyş we ýaşamak wagtyny gysgaldýar.
3. Turbanyň dogry örtülmegini üpjün etmek üçin suwuk paýlaýyş ulgamlarynyň ýörite dizaýny.Iýmit kalandriýanyň ýokarsyna girýär, paýlaýjy her turbanyň iç ýüzünde filmiň emele gelmegini üpjün edýär.
4. Bug akymy suwuklyga bilelikde tok bolup, bug süýräp, ýylylyk geçirişini gowulandyrýar.Bug we galan suwuklyk siklon bölüjisinde bölünýär.
5. Aýyryjylaryň netijeli dizaýny.
6. Birnäçe täsir ediş tertibi bug tygşytlylygyny üpjün edýär.

Turbany sterilizatorda turba

1. Birleşme önümi kabul ediji tankdan, gyzdyrylan suw çüýşesinden, nasoslardan, önüm goşa süzgüçden, turba gyzdyrylan suw öndüriji ulgamdan, turba ýylylyk çalşyjy turbadan, PLC dolandyryş ulgamy, Dolandyryş şkafy, bug giriş ulgamy, klapanlar we datçiklerden we ş.m.
2. Italiýanyň tehnologiýasyny öz içine alýar we Euroewro standartyna laýyk gelýär
3. heatylylyk alyş-çalyş meýdany, az energiýa sarp etmek we aňsat hyzmat etmek
4. Aýna kebşirleýiş tehnologiýasyny kabul ediň we turbalary birleşdiriň
5. eneterlik sterilizasiýa bolmasa, awtomatiki usulda yzarlamak
6. Aseptiki doldurgyç bilen bilelikde CIP we awtomatik SIP
7. Hakyky wagtda dolandyrylýan suwuklyk derejesi we temp

Hyzmatymyz

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň