Konserwlenen iýmit miwe gök önümleri gaýtadan işleýän enjamlar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Şanhaý, Hytaý
Marka ady:
JUMPFRUITS
Model belgisi:
JPF-GTL0001
Görnüşi:
alça jamy öndürýän maşyn
Naprýa: eniýe:
220V / 380V
Kuwwaty:
4kw
Agramy:
Enjamyň kuwwatyna görä
Ölçegi (L * W * H):
Enjamyň kuwwatyna görä ululygy üýtgär
Şahadatnama:
ISO-9001, QS
Kepillik:
Bir ýyl
Material:
Iýmit derejesi poslamaýan polat 304
Ulanylyşy:
Senagat ulanylyşy
Göwrümi:
1-30 t / sag
Funksiýa:
ýuwmakdan gaplamaga çenli
Aýratynlyk:
Esasy taslamany öwüriň
Üpjünçilik ukyby:
10 aýda konserwirlenen azyk enjamlaryny düzmek / düzmek
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
1. Durnukly agaç paket enjamy zarbadan we zeperden goraýar.2. oundaralanan plastmassa plyonkasy maşyny çygly we poslama garşy saklaýar.3.Figasiýa bolmazdan paket gümrük taýdan arassalanmaga kömek edýär.
Port
Şanhaý
Gurşun wagty:
30% töleg alandan 30 gün soň
Önümiň beýany

Konserwlenen azyk enjamlary


1. Gaplamak: gap-gaç gaplary, aýna çüýşeler we ş.m.2.Bu setiriň düzümi:Çig material saýlamak → arassalamak → gabykly → ýarym gazylan ýadro → kesmek sowadyşy → kesmek sortlamak, konserwirlemek, şeker suwuklygy → tükeniksizlik, möhürlemek → sterilizasiýa, sowatma → izolýasiýa → barlag, bankalar → belliklemek, gaplamak

Kompaniýanyň faýly

Üstünliklerimiz:

1.Turnkey çözgüdi.Planturduňyzda zawody nädip amala aşyrmalydygy barada az bilýän bolsaňyz, alada etmegiň zerurlygy ýok. Biz diňe bir enjamlary size hödürlemän, bir bitewi hyzmatlary hem hödürleýäris,ammaryň dizaýnyndan (suw, elektrik, işgärler), işçileri taýýarlamak, maşyn gurnamak we düzetmek, satuwdan soňky ömri we ş.m.

2.15 ýyllyk eksport tejribesi, ýükleri aňsatlyk bilen gapyňyza daşamak

3.kärleşdirilen hyzmat, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

4. Hil kepilligi: 12 aý.Ondan soň in engineenerler siziň çykdajy çykdajylaryňyzda we ätiýaçlyk şaýlaryňyzyň bahasynda-da elýeterli. Satuwdan soň ömürboýy hyzmat hödürleýäris.

Ulgam ulgamymyzyň esasy artykmaçlyklary:

1. Täze döredilen baş ulgamy (ýeke kelle ýa-da ekiz kelleler) arkaly gazanylýan ýokary önümçilik tizligi, doly PLC gözegçilik edilýän öz-özüni anyklaýyş iş tertibinden ygtybarlylygy ýokarlandyrdy.
2. Dürli önümler bilen dürli gaplama ülňülerine laýyk gelmek arkaly has köpugurlylyk.
3 Turbany sterilizatorda turba bilen gowy utgaşdyryň, doldurgyçda näsazlyk bar bolsa, önüm UHT sterilizatorynyň öň ýanynda bufer tankyna awtomatiki akym bolar.
4. Germetiki taýdan möhürlenen boş haltanyň ulanylmagy, sumkanyň doldurylmazdan önelgesiz bolmagyny üpjün edýär.
5. pressureokary basyşly doýgun bug her doldurma siklinden öň doldurgyçyň gapagyny, gapagyny we açyk bölegini sterilizasiýa etmek üçin ulanylýar.Hiç hili himiýa hökmany däl.
6. Doldurma klapanynyň enjamyň içindäki möhürlenmegi önümi paketiň möhürlenýän ýerinden doly daşlaşdyrýar.
7. Fitnesiň germetiki ýylylyk möhürlenmegi, has ýapyklygy we ýokary kislorod päsgelçiligini üpjün edýär.
8. Dolduryjynyň umumy aseptiki dizaýny üznüksiz mümkinçilik berýär.Pomidor / miwe möwsüminiň dowamynda işlemek, ösümligiňiziň netijeliligini ýokarlandyrmak
9. CIP we SIP turba sterilizatoryndaky turba bilen bilelikde bar

Şahadatnamalar
Jikme-jik suratlar
Hyzmatymyz

Satuwdan öňki hyzmat

* Sorag we maslahat goldawy.

* Synag goldawynyň nusgasy.

* Zawodymyzy görüň.

Satuwdan soň hyzmat

* Enjamy nädip gurmalydygyny öwretmek, enjamy nädip ulanmalydygyny öwretmek.

* Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasyna elýeterli inersenerler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: standart gaplamany eksport ediň

Eltip bermek jikme-jigi: 90 günüň içinde ýa-da müşderiniň islegi boýunça

Degişli önümler

içgi çüýşesi

91,8%Jogap bahasy

pomidor pastasy önümçilik liniýasy

91,8%Jogap bahasy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň