Profokary hünärli üzüm nar şiresi önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bütin setir

A. Gyryjy görnüşli spreý lifti

Poslamaýan polatdan ýasalan ýaýy, iýmit derejeli we gaty plastmassa ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan gyrgyçlary, miwäniň dykylmagynyň öňüni almak üçin pyçak arhitekturasyny saýlaň;Daşary ýurtdan getirilýän poslama garşy podşipnikleri, iki taraplaýyn möhüri ulanmak;Üznüksiz üýtgeýän geçiriji motor, üýtgeýän ýygylyk Tizlik we pes iş çykdajylary bilen Title şu ýere gidýär.

 

B. Sortlaýjy maşyn

Poslamaýan polatdan ýasalan konweýer, aýlanma we ergin, barlagyň doly diapazony, zerurlygy ýok.El bilen ýasalan miweli platforma, reňklenen uglerod polatdan ýasalan ýaý, poslamaýan polatdan antiskid pedaly, poslamaýan polat diwar.

C. Crusher

Italýan tehnologiýasyny birleşdirmek, köp pyçakly gurluş, döwüjiniň ululygy müşderiniň ýa-da aýratyn taslama talaplaryna görä sazlanyp bilner, sogan öndürmek üçin amatly bolan adaty gurluşa görä şiräniň suwunyň mukdaryny 2-3% ýokarlandyrar. sous, käşir sousy, burç sousy, alma sousy we beýleki miweler we gök önüm sousy we önümleri

D. Iki basgançakly çekiji maşyn

Meshiň gurluşyny ýitirdi we ýük bilen boşlugy sazlap bolýar, ýygylygy gözegçilikde saklaýar, şiresi has arassa bolar;Içerki dykyzlyk müşderä ýa-da sargyt etmek üçin belli bir taslama talaplaryna esaslanýar

E. bugardyjy

Effecteke-täk effektli, iki täsirli, üç täsirli we köp täsirli bugarýan, bu has köp energiýa tygşytlaýar;Wakuum astynda, materialdaky ýokumly maddalary we asyl nusgalary goramak üçin yzygiderli pes temperatura siklini gyzdyrmak.Bugy dikeltmek ulgamy we iki gezek kondensat ulgamy bar, bugyň sarp edilişini azaldyp biler;

F. Sterilizasiýa enjamy

Dokuz patentlenen tehnologiýany alanyňyzdan soň, energiýany tygşytlamak üçin materialyň öz ýylylyk çalşygyndan doly peýdalanyň - takmynan 40%

F. Dolduryjy maşyn

Italýan tehnologiýasyny kabul ediň, kiçi we iki kelleli, üznüksiz doldurmak, girdejini azaltmak;Sterilizasiýa etmek, aseptiki ýagdaýyň doldurylmagyny üpjün etmek üçin bug sanjymyny ulanyp, önümiň saklanyş möhleti otag temperaturasynda iki ýyl artar;Doldurma prosesinde, ikinji derejeli hapalanmazlyk üçin aýlanýan stol göteriji re modeimini ulanyň.

Önümiň beýany

Önümiň beýany

Önümiň ulanylyşy

 Bu setir käşir, kädi gaýtadan işlemek üçin laýyk gelýär.Önümleriň soňky görnüşleri arassa şire, bulutly şire, şiräniň konsentraty we fermentlenen içgiler bolup biler;Şeýle hem kädi tozy we käşir tozy öndürip biler.Önümçilik liniýasykir ýuwujy maşynlar, elewatorlar, ýuwujy maşynlar, kesýän maşynlar, döwüjiler, deslapky gyzdyryjy, beater, sterilizasiýa, doldurma maşynlary, üç taraplaýyn dört basgançakly bugardyjy we pürküji guradyjy diň, doldurma we bellik enjamy we ş.m..Önümçilik liniýasy ösen dizaýny we ýokary derejeli awtomatizasiýany kabul edýär.Esasy enjamlar ýokary hilli poslamaýan polatdan we azyk önümleriniň arassaçylyk talaplaryna doly laýyk gelýär.

Önümiň artykmaçlyklary:
Gaýtadan işlemek ukyby:Günde 3 tonnadan 1500 tonna çenli.

* Çig mal:käşir, kädi

* Jemleýji önüm:arassa şire, bulutly şire, şiresi konsentrat we fermentlenen içgiler

* Düwürtik bilen goňurlaşmagyň öňüni almak

* Şiräniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin ýumşak dokumanyň garramagy

* Eritmek arkaly dürli tagamlary alyp bilersiňiz.

* Köp işçi güýjüni ulanman, ähli setiriň awtomatlaşdyrylyşynyň ýokary derejesi.

* Arassalamak aňsat, arassalaýyş ulgamy bilen gelýär.

* Ulgam material aragatnaşygynyň bölekleri azyk gigiýenasyna we howpsuzlyk talaplaryna doly laýyk gelýän 304 poslamaýan polatdyr.
Whatsapp / Wechat / Mobile: 008613681836263 Islendik soraga hoş geldiňiz!

Esasy aýratynlyklary

miweleri gaýtadan işlemekde, sowuk döwmekde, köp täsirli energiýa tygşytlaýan, ýeň görnüşli sterilizasiýa we aseptiki uly sumka konserwasy italýan kompaniýasynyň hyzmatdaşy bilen hemmetaraplaýyn we tehniki hyzmatdaşlygyň artykmaçlyklaryndan peýdalanýarys, içerki we deňeşdirilmedik tehniki artykmaçlygy döretdi.Müşderilere görä her gün 500KG-1500 tonna çig miwäni gaýtadan işleýän önümçilik liniýasynyň hemmesini üpjün edip bileris.

 

Açyk çözgüt.Planturduňyzda zawody nädip amala aşyrmalydygy barada az bilýän bolsaňyz, alada etmegiň zerurlygy ýok. Biz diňe bir enjamlary size hödürlemän, eýsem bir nokatly hyzmaty hem hödürleýärisammar dizaýny (suw, elektrik, işgärler), işçileri taýýarlamak, maşyn gurnamak we düzetmek, satuwdan soňky ömri we ş.m.

 

Kompaniýamyz “Hil we hyzmat markasy” maksadyna eýerýär, köp ýyllap dowam eden tagallalardan soň, ýokary bahasy we ajaýyp hyzmaty sebäpli içerde gowy keşpler döredýär, şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň önümleri hem giňden aralaşýar. Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Günorta Amerika, Europeewropa we beýleki köp sanly daşary ýurt bazarlaryna.

Gaplamak we eltip bermek

Durnuk agaç paket maşyny iş taşlaýyşdan we zeperlerden goraýar.
Plasticaralanan plastmassa plyonka enjamy çygly we poslama garşy saklaýar.
Düwürtiksiz paket gümrükhanany arassalamaga kömek edýär.
Uly göwrümli enjam paketsiz konteýnerde berkidiler.

Hyzmatymyz

Satuwdan öňki hyzmatMüşderä formulasyna we çig malyna görä iň amatly enjamy teklip edip bileris.“Dizaýn we ösüş”, “önümçilik”, “gurnamak we işe girizmek”, “tehniki okuw” we “satuw hyzmatyndan soň”.Çig mal, çüýşeler, ýazgylar we ş.m. bilen üpjün ediji bilen tanyşdyryp bileris, in engineenerimiziň nähili öndürýändigini öwrenmek üçin önümçilik ussahanamyza hoş geldiňiz.Maşynlary hakyky zerurlygyňyza görä sazlap bilerdik we maşyn gurmak we iş we tehniki hyzmat işgäriňizi taýýarlamak üçin in engineenerimizi zawodyňyza iberip bileris.Başga haýyşlar.Bize habar beriň.

Satuwdan soň hyzmat

1.Gurnamak we işe girizmek: Enjamyň wagtynda we önümçilige çykarylmagyny üpjün edýänçä, enjamy gurmak we işe girizmek üçin jogapkär in engineeringener we tehniki işgärleri ibereris;

2.Düzgünli saparlar: Enjamyň uzak möhletli işlemegini üpjün etmek üçin, müşderiniň isleglerine esaslanarys, tehniki goldaw we beýleki toplumlaýyn hyzmatlar üçin ýylda bir-üç gezek üpjün ederis;

3. Jikme-jik gözleg hasabaty: Gözlegiň yzygiderli hyzmaty bolsun, ýa-da ýyllyk tehniki hyzmat bolsun, in engineenerlerimiz enjamyň işleýşini islendik wagt öwrenmek üçin müşderi we kompaniýanyň salgylanma arhiwi üçin jikme-jik barlag hasabatyny bererler;

4. Doly dolulygyna bölekleriň sanawy: Söwdaňyzdaky bölekleriň bahasyny arzanlatmak, has gowy we has çalt hyzmat etmek üçin, müşderileriň isleg ýa-da zerurlyk döwrüni kanagatlandyrmak üçin enjamlaryň bölekleriniň doly sanawyny taýýarladyk;

5. Hünär we tehniki taýýarlyk: Müşderiniň tehniki işgärleriniň enjamlar bilen ýakyndan tanyşmagyny üpjün etmek üçin, ýerdäki tehniki okuwdan başga-da, enjamlaryň işleýşine we tehniki hyzmatyna dogry düşüniň.Mundan başga-da, tehnologiýany has çalt we has giňişleýin öwrenmäge kömek etmek üçin zawod ussahanalarynda her dürli hünärmenleri saklap bilersiňiz;

6. Programma üpjünçiligi we maslahat beriş hyzmatlary: Tehniki işgärleriňize enjamlar bilen baglanyşykly maslahat berişlere has gowy düşünmekleri üçin, maslahat beriş we iň soňky maglumat magazineurnalyna yzygiderli iberilýän enjamlary ibererin. Bu barada az bilýän bolsaňyz alada galmaň. zawodyny öz ýurduňyzda nädip amala aşyrmaly. Biz size diňe bir enjamlary hödürlemän, ammar dizaýnyndan (suw, elektrik, bug), işçileri taýýarlamakdan, maşyn gurnamakdan we düzetmekden ömürboýy bir nokatly hyzmat hödürleýäris. satuwdan soňky hyzmat we ş.m.

.png.png.png.png.png.png


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň