Qualityokary hilli pomidor pastasy garyjy maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Şanhaý, Hytaý
Marka ady:
JUMPFRUITS
Görnüşi:
garyşdyrmak
Naprýa: eniýe:
220/380 / 440V
Kuwwaty:
12000w
Agramy:
N / A
Ölçegi (L * W * H):
N / A
Şahadatnama:
CE / ISO9001
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Önümiň ady:
pomidor pastasy garyjy maşyn
Arza:
azyk we içgi zawodyny gurmak
Material:
SUS 304 poslamaýan polat
Göwrümi:
Müşderiniň islegine görä 2-den 50 tonna / sagadyň dowamynda bejeriş ukyby
Ady:
mikser
Funksiýa:
Köpugurly
Ulanylyşy:
Söwda ulanylyşy
Haryt:
Galyňlygy sazlap bolýar
Aýratynlyk:
Aňsat işlemek
Reňk:
Müşderileriň talaplary
Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby:
Yearylda 50 bölek / pomidor pastasy garyjy maşyn
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
Durnuk agaç paket maşyny iş taşlaýyşdan we zeperlerden goraýar.Plasticaralanan plastmassa plyonka enjamy çygly we poslama garşy saklaýar. Fýumigasiýasyz paket gümrük taýdan arassalanmaga kömek edýär. Uly göwrümli enjam paketsiz konteýnerde berkidiler.
Port
Şanhaý porty

 

Önümiň beýany

Garyşyk tank

Şanhaý JUMP Machinery & Technology Co., Ltd (mundan beýläk SHJUMP diýlip atlandyrylýar) häzirki zaman ýokary tehnologiýaly paýdarlar jemgyýetidir we pomidor sousy, miwe suwy jamy, tropiki miweleri gaýtadan işlemek, gyzgyn suwly miwe suwlary içgileri, çaý içgileri, süýt önümlerini gaýtadan işlemek we beýleki ösümlik enjamlaryny öwrenmek we ösdürmek, dizaýn etmek, öndürmek we aç-açan taslamalar.SHJUMP azyk tehnikasy pudagynda 40 ýyldan gowrak baý tejribe we tehniki güýje eýe bolup, içerde we daşary ýurtlarda 110-dan gowrak miwe suwy jam önümçiligini üstünlikli gurdy.SHJUMP-da azyk in engineeringenerçiligi we gaplaýyş tehnikasy bilen meşgullanýan, önümçilik, gurnama we işe girizmek, tehniki taýýarlyk we satuw hyzmatyndan soň we toplumlaýyn mümkinçilikleriň beýleki taraplary bilen doly enjamlaşdyrylan birnäçe ussat we lukman bar.

Hyzmatlarymyz

Öň satuw hyzmaty

Müşderä formulasyna we çig malyna görä iň amatly enjamy teklip edip bileris.“Dizaýn we ösüş”, “önümçilik”, “gurnamak we işe girizmek”, “tehniki okuw” we “satuw hyzmatyndan soň”.Çig mal, çüýşeler, ýazgylar we ş.m. bilen üpjün ediji bilen tanyşdyryp bileris, in engineenerimiziň nähili öndürýändigini öwrenmek üçin önümçilik ussahanamyza hoş geldiňiz.Maşynlary hakyky zerurlygyňyza görä sazlap bilerdik we maşyn gurmak we iş we tehniki hyzmat işgäriňizi taýýarlamak üçin in engineenerimizi zawodyňyza iberip bileris.Başga haýyşlar.Bize habar beriň.

Satuwdan soň hyzmat

1.Gurnamak we işe girizmek: Enjamyň wagtynda we önümçilige çykarylmagyny üpjün edýänçä, enjamy gurmak we işe girizmek üçin jogapkär in engineeringener we tehniki işgärleri ibereris;

2.Düzgünli saparlar: Enjamyň uzak möhletli işlemegini üpjün etmek üçin, müşderiniň isleglerine esaslanarys, tehniki goldaw we beýleki toplumlaýyn hyzmatlar üçin ýylda bir-üç gezek üpjün ederis;

3. Jikme-jik gözleg hasabaty: Gözlegiň yzygiderli hyzmaty bolsun, ýa-da ýyllyk tehniki hyzmat bolsun, in engineenerlerimiz enjamyň işleýşini islendik wagt öwrenmek üçin müşderi we kompaniýanyň salgylanma arhiwi üçin jikme-jik barlag hasabatyny bererler;

4. Doly dolulygyna bölekleriň sanawy: Söwdaňyzdaky bölekleriň bahasyny arzanlatmak, has gowy we has çalt hyzmat etmek üçin, müşderileriň isleg ýa-da zerurlyk döwrüni kanagatlandyrmak üçin enjamlaryň bölekleriniň doly sanawyny taýýarladyk;

5. Hünär we tehniki taýýarlyk: Müşderiniň tehniki işgärleriniň enjamlar bilen ýakyndan tanyşmagyny üpjün etmek üçin, ýerdäki tehniki okuwdan başga-da, enjamlaryň işleýşine we tehniki hyzmatyna dogry düşüniň.Mundan başga-da, tehnologiýany has çalt we has giňişleýin öwrenmäge kömek etmek üçin zawod ussahanalarynda her dürli hünärmenleri saklap bilersiňiz;

6. Programma üpjünçiligi we maslahat beriş hyzmatlary: Tehniki işgärleriňize enjamlar bilen baglanyşykly maslahat berişlere has gowy düşünmekleri üçin, enjamlary maslahat beriş we iň soňky maglumat magazineurnalyna yzygiderli ibermek isleýärin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň