Senagat tozy pulwerizator üweýji maşyn ýylmaýjy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Inçe poroşok çili ýylmaýjy maşyn

Senagat tozy pulwerizator üweýji maşyn

1. Enjamlara syn we aýratynlyklar
Speedokary tizlikli poslamaýan polatdan ýasalan bu seriýalar hemmesi aýrylmaz, gurluşy berk we işleýşinde durnukly.Gowy poslama garşylygy bar we ezilen materiallaryň arassalygyny üpjün edip biler.
Pulwerizatorlaryň bu tapgyry esasan esasy, korpus, esasy wilka, hereketli disk, durnukly disk, ekran, hopper we ş.m. emele gelýär. Öňki gapakda disk oturdyldy, Motor işe başlansoň, hereketli plastinka ýokary tizlikli aýlanmak üçin esasy şahany yzarlaýar.
2. Pulwerizatoryň iş prosesi
Pulwerizatorlaryň bu tapgyrynyň ýokarky ujunda ýokarky we aşaky alyjylar bar.Materialy ýokarky bölege salyň we ýokarky material çeňňegiň aşagyndaky açary açyň, soňra material aşaky tüýdükden kesgitlenen plastinkanyň orta deşiginden akyp, pulwerizatoryň boşlugyna girýär.Göçürilýän diskiň we durnukly diskiň ýokary tizlikli işleýşi we dişli halkalary birnäçe gatlakda gysylanlygy sebäpli, materiallar degişlilikde hereket edýärler.Düwürdilen materiallar maşynyň eliniň üsti bilen süzülýär, inçeleri elek deşiklerinden geçýär we bazadaky rozetkadan akýar, birleşýänler bolsa maşyn boşlugynda galýarlar we togalanmagyny dowam etdirýärler.

Powder grinder

Ölçegleri: 550 * 600 * 600mm (özleşdirilen)
Önümçilik kuwwaty: <50-10kg / sag (ýöriteleşdirilen)
Eplenme tizligi: 2800rpm
Motor güýji: 4kw
Iýmit bölejikleriniň ululygy: <10mm
Akymyň nepisligi: 20 / 100mm
Agramy: 28kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň