Iýmit maşynlaryny öndürmek akyl taýdan öser

Emeli intellekt tehnologiýasynyň ösüşi önümçilik maglumatlary we maglumatlary derňemek we gaýtadan işlemek üçin täsirli usuly üpjün edýär we önümçilik tehnologiýasyna akylly ganat goşýar.Emeli intellekt tehnologiýasy aýratyn çylşyrymly we näbellilik meselelerini çözmek üçin has amatlydyr.Önümçilik prosesiniň ähli taraplary diýen ýaly emeli intellekt tehnologiýasyny giňden ulanyp bolýar.Hünärmen ulgamy tehnologiýasy in engineeringenerçilik dizaýny, iş dizaýny, önümçilik meýilnamasy, ýalňyş diagnoz we ş.m. üçin ulanylyp bilner, şeýle hem önümiň formulalaryna, önümçiligiň meýilnamalaşdyrylyşyna we ş.m. nerw ulgamlary we çylşyrymly dolandyryş usullary ýaly ösen kompýuter intellektual usullaryny ulanmak mümkindir. akylly önümçilik prosesi.

Güýçlenýän bazar bäsleşigine uýgunlaşmak üçin Hytaýyň azyk tehnikasy önümçiligi soňky ýyllarda möhüm özgerişlikleri başdan geçirýär.Mysal üçin, kärhanalaryň uly göwrümli önümçiligi bazara ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda çeýe önümçilige üýtgeýär.Dizaýn we dolandyryş ulgamlary dizaýn we dolandyryş ulgamlaryna özbaşdak birleşdirilýär.Umuman alanyňda, belli bir ýerde önümçilik global satyn alyş we önümçilik prosesine öwrülýär.Önümçilik zawodlarynyň hiline, bahasyna, netijeliligine we howpsuzlygyna bolan talaplar hem artýar.Bu üýtgeşmeleriň awtomatlaşdyryş tehnologiýasynyň ösmegine we ulanylmagyna täze ösüşlere itergi berjekdigi çak edilýär.etap.

Intellektuallaşdyrma azyk tehnikasynyň önümçiligini awtomatlaşdyrmagyň geljekki ugry, ýöne bu tehnologiýalar täze jandarlar däl we önümçilik pudagynda ulanylyşy has aýdyň görünýär.Aslynda, häzirki Hytaýyň önümçilik pudagy üçin akylly önümçilik tehnologiýasyny ulanmak problema däl.Häzirki mesele, intellekt gazanmak üçin kärhananyň diňe belli bir böleginde bolsa-da, umumy optimizasiýany kepillendirip bilmeýän bolsa, bu intellektiň ähmiýeti çäklidir.

Zehinli önümçilik zawodlary önümçilik we satuw proseslerine anyk gözegçilik etmegi, önümçilik proseslerine gözegçilik etmegi, önümçilik liniýasynyň el bilen edilýän çärelerini azaltmagy, önümçilik liniýasynyň maglumatlaryny öz wagtynda we dogry ýygnamagy, önümi ösdürmek, dizaýn we autsorsing ýaly has rasional önümçilik meýilnamalaşdyryş we önümçilik meýilnamalaryny talap edýär.Önümçilik we eltip bermek we ş.m. önümçiligiň her bir basgançagynda ýokary awtomatlaşdyrylan we akylly bolmaly we her etapda ýokary integrirlenen maglumatlar gutulgysyz tendensiýa.Programma üpjünçiligi akylly zawodlaryň gurluşygy üçin möhüm binýata öwrüler.Allhli hukuklar goralandyr.Ulanyjy üçin amatly interfeýsler, ýokary güýçli kompýuter hasaplaýyş platforma birikmeleri, bulut hasaplamasy we torlar boýunça maglumat integrasiýasynyň derňewi we statistika esasy elementlere öwrüler.

Awtomatlaşdyryş dolandyryş tehnologiýasy diňe bir önümçilik liniýasynda akylly gözegçiligi amala aşyryp bilmez, eýsem bitewi we standart işiň howpsuzlygyny hem üpjün edip biler.Geljekki ösüş, uly göwrümli ahyrky ulanyjylara azyk tehnikasynyň ösüşini has netijeli, tygşytly we ýokary tehnologiýaly edip, oňa maýa goýmaga mümkinçilik berer diýip hasaplanýar..Hytaý Azyk enjamlary enjamlary ulgamy Siaobian, Hytaýyň azyk maşynlaryny öndürýän senagatyň akylly prosesi tehnologiýanyň üznüksiz ösmegi bilen azyk önümleriniň önümleri hökman akylly boljakdygyna ynanýar.Azyk maşynlaryny öndürmek pudagynyň ugruny ösdürmek gutulgysyz saýlawdyr.


Iş wagty: Iýun-28-2022