Şireli içgi önümçilik liniýasyny satyn almak üçin üç esasy pikir

Şireli içgi önümçiligiköp içgileriň meşhurlygy we içgi kompaniýalarynyň köpelmegi bilen ýüze çykan pudakdyr.Köp kiçi telekeçiler içgi pudagynyň giň ösüş perspektiwalaryny gördüler, şonuň üçin içgi önümçiligine maýa goýdular we satyn aldylarşireli içgi önümçilik liniýalarypul tygşytlamak üçin sargyt.
El bilen işlemegiň ýerine mehaniki enjamlary import edýän içerki kärhanalaryň köp bolmagy bilen, işçi almak kynlygyny ýeňilleşdirmek has täsirli, ýöne enjamlary satyn almakda gizlin howplary goýmagyň aňsat bolmazlygy ýaly köp howpsuzlyk we hil meselesi bar. kärhanalaryň önümçilik howpsuzlygyna.Enjamlaryň hilini üpjün etmek üçin satyn alanyňyzda aşakdaky meselelere üns bermelişireli içgi önümçilik liniýasy:
Ilki bilen, şertnama gol çekmezden ozal, import edilýän enjamlaryň işine we talaplaryna düşünmek üçin enjamlary gözlemek we syýasat boýunça maslahat bermek doly edilmelidir.
Ikinjisi, aşakdaky kwalifikasiýa ýerine ýetirilişiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak:
(1) Tigirler, zynjyrlar, dişli we polwi ýaly mehaniki hereket edýän bölekler açylýar we mehaniki howpsuzlygy goraýyş enjamy ýok;
(2) Adaty terminal goşa birikdirilen we transformator açylýar we elektrik şkafy isleg boýunça açylýar;
(3) Enjamyň gysylan, ýakylýan, ýakylýan, poslanan we elektrik togunyň howply böleklerinde howpsuzlyk duýduryş belgisi ýok;
(4) Enjamda hytaý operasiýa görkezmeleri, tehniki parametrler we howpsuzlyk çäreleri ýok.Enjamda funksiýa düwmelerinde we gyssagly durmak enjamlarynda hytaý alamatlary ýok.
Üçünjiden, şireli içgi önümçilik liniýasynyň enjamlary gelenden soň hünärsizdigi ýüze çykaryldy we ýerli gözleg we karantin edarasyna derňew we işlemek üçin wagtynda habar berilmelidir.


Iş wagty: Iýun-30-2022