Awtomatiki poslamaýan polat ananas şiresini gaýtadan işleýän maşynlar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Şanhaý, Hytaý
Marka ady:
JUMPFRUITS
Model belgisi:
JPF-BL0391
Görnüşi:
ananasy gaýtadan işlemek liniýasy
Naprýa: eniýe:
220V / 380V
Kuwwaty:
4kw
Agramy:
100T
Ölçegi (L * W * H):
1720 * 1160 * 1280mm
Şahadatnama:
CE ISO
Kepillik:
12 aý
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Önümçilik kuwwaty:
0.5-500T / sag
Çig mal:
täze miwe ýa-da şiräniň konsentrasiýasy
Haryt bukjasy:
sumkalar, gaplar, çüýşeler
Funksiýa:
tutuş gaýtadan işleýiş liniýasy
Material:
SUS304
Üstünligi:
arzanladylan baha
Arza:
Ananas
Üpjünçilik ukyby:
Aýda 10 toplum / sazlama
Gaplamak maglumatlary
standart eksport ýükleme standarty. Eger görkezmäňiz bar bolsa, ýerine ýetireris
Port
Şanhaý porty
Gurşun wagty:
50 gün
Önümiň beýany

Miwe suwunyň önümçilik liniýasy

 

Üstünliklerimiz:


1.Turnkey çözgüdi.Planturduňyzda zawody nädip amala aşyrmalydygy barada az bilýän bolsaňyz, alada etmegiň zerurlygy ýok. Biz diňe bir enjamlary size hödürlemän, bir bitewi hyzmatlary hem hödürleýäris,ammaryň dizaýnyndan (suw, elektrik, işgärler), işçileri taýýarlamak, maşyn gurnamak we düzetmek, satuwdan soňky ömri we ş.m.

2.15 ýyllyk eksport tejribesi, ýükleri aňsatlyk bilen gapyňyza daşamak

3.kärleşdirilen hyzmat, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

4. Hil kepilligi: 12 aý.Ondan soň in engineenerler siziň çykdajy çykdajylaryňyzda we ätiýaçlyk şaýlaryňyzyň bahasynda-da elýeterli. Satuwdan soň ömürboýy hyzmat hödürleýäris.

Ulgam ulgamymyzyň esasy artykmaçlyklary:

1. Täze döredilen baş ulgamy (ýeke kelle ýa-da ekiz kelleler) arkaly gazanylýan ýokary önümçilik tizligi, doly PLC gözegçilik edilýän öz-özüni anyklaýyş iş tertibinden ygtybarlylygy ýokarlandyrdy.
2. Dürli önümler bilen dürli gaplama ülňülerine laýyk gelmek arkaly has köpugurlylyk.
3 Turbany sterilizatorda turba bilen gowy utgaşdyryň, doldurgyçda näsazlyk bar bolsa, önüm UHT sterilizatorynyň öň ýanynda bufer tankyna awtomatiki akym bolar.
4. Germetiki taýdan möhürlenen boş haltanyň ulanylmagy, sumkanyň doldurylmazdan önelgesiz bolmagyny üpjün edýär.
5. pressureokary basyşly doýgun bug her doldurma siklinden öň doldurgyçyň gapagyny, gapagyny we açyk bölegini sterilizasiýa etmek üçin ulanylýar.Hiç hili himiýa hökmany däl.
6. Doldurma klapanynyň enjamyň içindäki möhürlenmegi önümi paketiň möhürlenýän ýerinden doly daşlaşdyrýar.
7. Fitnesiň germetiki ýylylyk möhürlenmegi, has ýapyklygy we ýokary kislorod päsgelçiligini üpjün edýär.
8. Dolduryjynyň umumy aseptiki dizaýny üznüksiz mümkinçilik berýär.Pomidor / miwe möwsüminiň dowamynda işlemek, ösümligiňiziň netijeliligini ýokarlandyrmak
9. CIP we SIP turba sterilizatoryndaky turba bilen bilelikde bar

Jikme-jik surat

 Miwe suwuny gaýtadan işlemek ugry

 Mango, ananas, papaýa, guwa gaýtadan işleýän enjamlar


Bu setir mango, ananas, papaýa, guwa we ş.m. ýaly tropiki miweleri gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.Arassa şiräni, bulaşyk suwy, konsentrirlenen şiräni we jamy öndürip biler.Bu setirde köpürjik arassalaýjy maşyn, göteriji, saýlama maşyn, çotga arassalaýjy maşyn, kesiji maşyn, öňünden taýýarlaýjy maşyn, gabyk we denudasiýa enjamy, döwüji, guşak şiresi, aýyryjy, konsentrasiýa enjamlary, sterilizator we doldurma maşynlary we ş.m. bar. Bu önümçilik liniýasy ösen düşünje we ýokary derejeli awtomatlaşdyryş bilen;Esasy enjamlaryň hemmesi azyk önümleriniň arassaçylyk talaplaryna doly laýyk gelýän ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Bu önümçilik liniýasynyň dizaýn düşünjesi ösen, awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi;Esasy enjamlaryň hemmesi azyk önümleriniň arassaçylyk talaplaryna doly laýyk gelýän ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.

Whatsapp / Line / Wechat / Mobile: 008613681836263 Islendik soraga hoş geldiňiz!

Açyk çözgüt.Planturduňyzda zawody nädip amala aşyrmalydygy barada az bilýän bolsaňyz, alada etmegiň zerurlygy ýok. Biz diňe bir enjamlary size hödürlemän, eýsem bir nokatly hyzmaty hem hödürleýärisammar dizaýny (suw, elektrik, işgärler), işçileri taýýarlamak, maşyn gurnamak we düzetmek, satuwdan soňky ömri we ş.m.

 

Kompaniýamyz “Hil we hyzmat markasy” maksadyna eýerýär, köp ýyllap dowam eden tagallalardan soň, ýokary bahasy we ajaýyp hyzmaty sebäpli içerde gowy keşpler döredýär, şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň önümleri hem giňden aralaşýar. Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Günorta Amerika, Europeewropa we beýleki köp sanly daşary ýurt bazarlaryna.

Hyzmatymyz

Satuwdan öňki hyzmatMüşderä formulasyna we çig malyna görä iň amatly enjamy teklip edip bileris.“Dizaýn we ösüş”, “önümçilik”, “gurnamak we işe girizmek”, “tehniki okuw” we “satuw hyzmatyndan soň”.Çig mal, çüýşeler, ýazgylar we ş.m. bilen üpjün ediji bilen tanyşdyryp bileris, in engineenerimiziň nähili öndürýändigini öwrenmek üçin önümçilik ussahanamyza hoş geldiňiz.Maşynlary hakyky zerurlygyňyza görä sazlap bilerdik we maşyn gurmak we iş we tehniki hyzmat işgäriňizi taýýarlamak üçin in engineenerimizi zawodyňyza iberip bileris.Başga haýyşlar.Bize habar beriň.

Satuwdan soň hyzmat

1.Gurnamak we işe girizmek: Enjamyň wagtynda we önümçilige çykarylmagyny üpjün edýänçä, enjamy gurmak we işe girizmek üçin jogapkär in engineeringener we tehniki işgärleri ibereris;

2.Düzgünli saparlar: Enjamyň uzak möhletli işlemegini üpjün etmek üçin, müşderiniň isleglerine esaslanarys, tehniki goldaw we beýleki toplumlaýyn hyzmatlar üçin ýylda bir-üç gezek üpjün ederis;

3. Jikme-jik gözleg hasabaty: Gözlegiň yzygiderli hyzmaty bolsun, ýa-da ýyllyk tehniki hyzmat bolsun, in engineenerlerimiz enjamyň işleýşini islendik wagt öwrenmek üçin müşderi we kompaniýanyň salgylanma arhiwi üçin jikme-jik barlag hasabatyny bererler;

4. Doly dolulygyna bölekleriň sanawy: Söwdaňyzdaky bölekleriň bahasyny arzanlatmak, has gowy we has çalt hyzmat etmek üçin, müşderileriň isleg ýa-da zerurlyk döwrüni kanagatlandyrmak üçin enjamlaryň bölekleriniň doly sanawyny taýýarladyk;

5. Hünär we tehniki taýýarlyk: Müşderiniň tehniki işgärleriniň enjamlar bilen ýakyndan tanyşmagyny üpjün etmek üçin, ýerdäki tehniki okuwdan başga-da, enjamlaryň işleýşine we tehniki hyzmatyna dogry düşüniň.Mundan başga-da, tehnologiýany has çalt we has giňişleýin öwrenmäge kömek etmek üçin zawod ussahanalarynda her dürli hünärmenleri saklap bilersiňiz;

6. Programma üpjünçiligi we maslahat beriş hyzmatlary: Tehniki işgärleriňize enjamlar bilen baglanyşykly maslahat berişlere has gowy düşünmekleri üçin, maslahat beriş we iň soňky maglumat magazineurnalyna yzygiderli iberilýän enjamlary ibererin. Bu barada az bilýän bolsaňyz alada galmaň. zawodyny öz ýurduňyzda nädip amala aşyrmaly. Biz size diňe bir enjamlary hödürlemän, ammar dizaýnyndan (suw, elektrik, bug), işçileri taýýarlamakdan, maşyn gurnamakdan we düzetmekden ömürboýy bir nokatly hyzmat hödürleýäris. satuwdan soňky hyzmat we ş.m.

Jemleýji önümler
Şahadatnamalar
Degişli önümler

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň