Şeker şiresi enjamlaryny öndürmek liniýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Şanhaý, Hytaý
Marka ady:
OEM
Model belgisi:
JP-GZ003
Görnüşi:
gaýtadan işlemek liniýasy
Naprýa: eniýe:
380V
Kuwwaty:
2.2kw
Agramy:
300 kg
Ölçegi (L * W * H):
1560 * 450 * 1340mm
Şahadatnama:
ISO
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Önümiň ady:
Şeker şireli maşyn öndürmek liniýasy / zawod
Funksiýa:
Gazyp almak
Göwrümi:
200-500kg / sag
Material:
304 Poslamaýan Polat
Haryt:
Awtomatiki miweleri şireli maşyn
Aýratynlyk:
Esasy taslamany öwüriň
Üpjünçilik ukyby:
25 Yearylda awtomatiki şireli çykaryjy enjamy düzmek / düzmek
Gaplamak maglumatlary
Durnuk agaç paket maşyny iş taşlaýyşdan we zeperlerden goraýar.Plasticaralanan plastmassa plyonka enjamy çygly we poslama garşy saklaýar.Düwürtiksiz paket gümrükhanany arassalamaga kömek edýär.Uly göwrümli enjam paketsiz konteýnerde berkidiler.Ora-da talaplaryňyza laýyk gelýär
Port
ŞANGHAI
Gurşun wagty:
2 aýyň içinde
Önümiň beýany

Awtomatiki şireli çykaryjy maşyn

 

Üstünliklerimiz:

1.Turnkey çözgüdi.Planturduňyzda zawody nädip amala aşyrmalydygy barada az bilýän bolsaňyz, alada etmegiň zerurlygy ýok. Biz diňe bir enjamlary size hödürlemän, bir bitewi hyzmatlary hem hödürleýäris,ammaryň dizaýnyndan (suw, elektrik, işgärler), işçileri taýýarlamak, maşyn gurnamak we düzetmek, satuwdan soňky ömri we ş.m.

2.15 ýyllyk eksport tejribesi, ýükleri aňsatlyk bilen gapyňyza daşamak

3.kärleşdirilen hyzmat, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

4. Hil kepilligi: 12 aý.Ondan soň in engineenerler siziň çykdajy çykdajylaryňyzda we ätiýaçlyk şaýlaryňyzyň bahasynda-da elýeterli. Satuwdan soň ömürboýy hyzmat hödürleýäris.

Ulgam ulgamymyzyň esasy artykmaçlyklary:

1. Täze döredilen baş ulgamy (ýeke kelle ýa-da ekiz kelleler) arkaly gazanylýan ýokary önümçilik tizligi, doly PLC gözegçilik edilýän öz-özüni anyklaýyş iş tertibinden ygtybarlylygy ýokarlandyrdy.
2. Dürli önümler bilen dürli gaplama ülňülerine laýyk gelmek arkaly has köpugurlylyk.
3 Turbany sterilizatorda turba bilen gowy utgaşdyryň, doldurgyçda näsazlyk bar bolsa, önüm UHT sterilizatorynyň öň ýanynda bufer tankyna awtomatiki akym bolar.
4. Germetiki taýdan möhürlenen boş haltanyň ulanylmagy, sumkanyň doldurylmazdan önelgesiz bolmagyny üpjün edýär.
5. pressureokary basyşly doýgun bug her doldurma siklinden öň doldurgyçyň gapagyny, gapagyny we açyk bölegini sterilizasiýa etmek üçin ulanylýar.Hiç hili himiýa hökmany däl.
6. Doldurma klapanynyň enjamyň içindäki möhürlenmegi önümi paketiň möhürlenýän ýerinden doly daşlaşdyrýar.
7. Fitnesiň germetiki ýylylyk möhürlenmegi, has ýapyklygy we ýokary kislorod päsgelçiligini üpjün edýär.
8. Dolduryjynyň umumy aseptiki dizaýny üznüksiz mümkinçilik berýär.Pomidor / miwe möwsüminiň dowamynda işlemek, ösümligiňiziň netijeliligini ýokarlandyrmak
9. CIP we SIP turba sterilizatoryndaky turba bilen bilelikde bar

Esasy maşynlar

Monoblokyň gabygyny sokmak, süpürmek we arassalamak (Pulper)

1. Gurluş miweleri bilelikde gabyklap, süpürip we arassalap biler.

2. Müşderiniň islegine görä süzgüçli ekranyň dykyzlygy sazlanyp bilner (üýtgedilip bilner).

3. Italýan tehnologiýasy, miwe materiallary bilen kontaktda ýokary hilli poslamaýan polat material.

Preheater

.1. Fermenti hereketsizleşdirmek we pastanyň reňkini goramak.

2. Awtomatiki temperatura gözegçilik we daşarky temperatura sazlanýar.

3. Ahyrky örtükli köp turbaly gurluş

4. Öňünden gyzdyrmagyň we söndürmegiň fermentiniň täsiri başa barmasa ýa-da ýeterlik bolmasa, önümiň akymy gaýtadan turba gaýdyp gelýär.

Buglandyryjy

1. Sazlanylýan we dolandyrylýan göni kontakt ýylylygy bejermek bölümleri.
2. residentialaşaýyş mümkinçiliginiň iň gysga wagty, turbalaryň tutuş uzynlygy boýunça inçe filmiň bolmagy saklanyş we ýaşamak wagtyny gysgaldýar.
3. Turbanyň dogry örtülmegini üpjün etmek üçin suwuk paýlaýyş ulgamlarynyň ýörite dizaýny.Iýmit kalandriýanyň ýokarsyna girýär, paýlaýjy her turbanyň iç ýüzünde filmiň emele gelmegini üpjün edýär.
4. Bug akymy suwuklyga bilelikde tok bolup, bug süýräp, ýylylyk geçirişini gowulandyrýar.Bug we galan suwuklyk siklon bölüjisinde bölünýär.
5. Aýyryjylaryň netijeli dizaýny.
6. Birnäçe täsir ediş tertibi bug tygşytlylygyny üpjün edýär.

Turbany sterilizatorda turba

1. Birleşme önümi kabul ediji tankdan, gyzdyrylan suw çüýşesinden, nasoslardan, önüm goşa süzgüçden, turba gyzdyrylan suw öndüriji ulgamdan, turba ýylylyk çalşyjy turbadan, PLC dolandyryş ulgamy, Dolandyryş şkafy, bug giriş ulgamy, klapanlar we datçiklerden we ş.m.
2. Italiýanyň tehnologiýasyny öz içine alýar we Euroewro standartyna laýyk gelýär
3. heatylylyk alyş-çalyş meýdany, az energiýa sarp etmek we aňsat hyzmat etmek
4. Aýna kebşirleýiş tehnologiýasyny kabul ediň we turbalary birleşdiriň
5. eneterlik sterilizasiýa bolmasa, awtomatiki usulda yzarlamak
6. Aseptiki doldurgyç bilen bilelikde CIP we awtomatik SIP
7. Hakyky wagtda dolandyrylýan suwuklyk derejesi we temp

Dolduryjy maşyn

1.Italiýa tehnologiýasyny kabul ediň, kiçi we iki kelleli, üznüksiz doldurmak, girdejini azaltmak;

2. Sterilizasiýa etmek üçin bug sanjymyny ulanmak, aseptiki ýagdaýyň doldurylmagyny üpjün etmek üçin önümiň saklanyş möhleti otag temperaturasynda iki ýyl dowam eder;

3. Dolduryş prosesinde, ikinji derejeli hapalanmazlyk üçin aýlanýan stol göteriji re modeimini ulanyň.

 

Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz:

Habarlaşmak üçin adam: Nina

Jübi telefony / wechat: +8613681836263

Sahypa: www.jumpfruits.com

Sorag-jogap
Sorag-jogap

1.Maşynyň kepillik möhleti näçe?
Bir ýyl.Geýilýän böleklerden başga, kepillik çäginde kadaly işlemegiň netijesinde zeper ýeten böleklere mugt tehniki hyzmat bereris.Bu kepillik, hyýanatçylykly peýdalanmak, hyýanatçylykly peýdalanmak, heläkçilik ýa-da rugsatsyz üýtgetmek ýa-da bejermek sebäpli könelmegi öz içine almaýar.Çalyşmak surat ýa-da başga subutnamalar berlenden soň size iberiler.

2. Satuwdan öň haýsy hyzmaty berip bilersiňiz?
Ilki bilen, mümkinçiligiňize görä iň amatly enjamy üpjün edip bileris.Ikinjiden, ussahananyň ölçegini alanymyzdan soň, ussahananyň maşynynyň ýerleşişini düzüp bileris.Üçünjiden, satuwdan öňem, soňam tehniki goldaw berip bileris.

3. Satuwdan soňky hyzmaty nädip kepillendirip bilersiňiz?
Gol çeken hyzmat şertnamamyza laýyklykda gurmak, işe girizmek we taýýarlamak üçin inersenerleri iberip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň