Gyzgyn satuw 100% arassa garpyz şiresini gaýtadan işlemek liniýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Şanhaý, Hytaý
Marka ady:
JUMPFRUITS
Model belgisi:
JPF-GZ457
Görnüşi:
şiräni gaýtadan işlemek liniýasy
Naprýa: eniýe:
220V / 380V
Kuwwaty:
2.2kw
Agramy:
150 kg
Ölçegi (L * W * H):
900 * 460 * 740mm
Şahadatnama:
CE / ISO9001
Kepillik:
1 ýyl kepillik, ömürboýy satuw hyzmaty
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Önümiň ady:
garpyz suwunyň önümçilik liniýasy
Aýratynlyk:
açar çözgüdi, A-dan Z hyzmatyna çenli
Göwrümi:
Müşderi üçin amatly dizaýn, 100kg / H-dan 100T / H çenli
Terezisi:
öý masştaby we täjirçilik masştaby
Funksiýa:
Köpugurly
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Haryt:
Awtomatiki miweleri şireli maşyn
Ulanylyşy:
Söwda ulanylyşy
Üpjünçilik ukyby:
Aýda 20 sazlamak / düzmek
Gaplamak maglumatlary
Durnuk agaç paket maşyny iş taşlaýyşdan we zeperlerden goraýar.Plasticaralanan plastmassa plyonka enjamy çygly we poslama garşy saklaýar. Fýumigasiýasyz paket gümrük taýdan arassalanmaga kömek edýär. Uly göwrümli enjam paketsiz konteýnerde berkidiler.
Port
Şanhaý porty
Gurşun wagty:
2 aý
Ylmy dizaýn

Esasy ulgam giriş:

Suwy bejermek:

Çig suw çüýşesi → çig suw nasosy → kwars çäge süzgüji → işjeňleşdirilen uglerod süzgüji → PH sazlaýjy enjam → takyk süzgüç → RO enjam → ultramelewşe sterilizator → arassa suw çüýşesi → arassa suw nasosy

Gurnama we sterilizasiýa ulgamy:

Arassalamak → urmak → enzimoliz → süzgüç → şeker bankalary → içgi nasosy → sirop süzgüji → paýlaýjy tank → içgi nasosy → goşa süzgüç → aşa ýokary temperatura sterilizatory → ýokary steril izolýasiýa tanky → CIP arassalaýjy nasos

Doldurmak we gaplamak ulgamy:

Inguwmak üçin gaplar → 1 bölümde 2 doldurmak we möhürlemek → gaplary aýlamak → Geçiriji ulgam → Tuneli sterilizasiýa → Güýçli guradyjy → Inkjet printer → gaplary el bilen gaplamak

Degişli içgi enjamlary we enjamlary:

Sterilizasiýa tanky, garyjy bak, göni sowadyjy gap, gyzgyn we sowuk tank, şeker gazany, reaksiýa plastinkasynyň ýylylyk çalşyjy, süzgüç enjamlary, gorizontal sterilizasiýa küýzesi, ultra ýokary temperatura dessine sterilizasiýa enjamy, baýlaşdyryş enjamlary, CIP arassalaýyş enjamlary, Içgi nasosy, süzgüç enjamlar, suw ýumşadyjy we gaýtadan işleýän enjamlar, beater, kolloid degirmeni, şire enjamlary, gomogenizator, wakuum degassirleýji tank, köp funksiýaly gazuw enjamy, doldurma enjamlary, sanitariýa valfa we ş.m.

Aýratynlyklary:

1. erkin ýerleşdirildi

2. Amatly hyzmat

3. durnukly ýerine ýetiriş

4. aňsat işlemek

 

Dizaýn etmekgarpyz şiresi / pulpa / püresi gaýtadan işlemek liniýasy we kapital köp.Habarlaşmak üçin mugt008613681836263

JUMP pomidor pastasynda we konsentrirlenen alma suwuny gaýtadan işlemekde öňdebaryjy orny saklaýar.Şeýle hem, beýleki miwe we gök önüm enjamlarynda ajaýyp üstünlikler gazandyk:

1. Pyrtykal şiresi, üzüm şiresi, jujube şiresi, kokos içgisi / kokos süýdü, nar şiresi, garpyz şiresi, kepen şiresi, şetdaly şiresi, kantalup şiresi, papaýa şiresi, deňiz garpyzy şiresi, apelsin şiresi, tüweleý şiresi, tut şiresi, ananas şiresi, kiwi şiresi, möjek şiresi, mangonyň şiresi, deňiz garpyzy şiresi, ekzotik miwe suwy, käşir şiresi, mekgejöwen şiresi, guwa şiresi, kepeniň şiresi, gök şiresi, RRTJ, loquat şiresi we beýleki şireli içgiler garyndysy önümçilik liniýasyny doldurýar
2. Konserwirlenen şetdaly, konserwirlenen kömelek, konserwirlenen çili sousy, pasta, konserwirlenen arbut, konserwirlenen apelsin, alma, konserwirlenen armut, konserwirlenen ananas, konserwirlenen bambuk baldagy, konserwli käşir, konserwli pomidor pastasy üçin azyk önümçiligi bolup bilermi? , konserwirlenen alça, konserwirlenen alça
3. Mango sousy, qulupnay sousy, kepen sousy, konserwirlenen sogan sousy we ş.m.

Ökde tehnologiýany we ösen biologiki ferment tehnologiýasyny ele aldyk, 120-den gowrak içerki we daşary ýurtly jam we şire öndürmek liniýalarynda üstünlikli ulanyldy we müşderä ajaýyp önümleri we oňat ykdysady peýdalary gazanmaga kömek etdik.

Biziň üýtgeşikAçyk çözgüt.:

Planturduňyzda zawody nädip alyp barmalydygy barada az bilýän bolsaňyz, alada etmegiň zerurlygy ýok. Biz diňe bir enjamlary size hödürlemän, ammaryň dizaýnyndan (suw, elektrik, bug), işçiler taýýarlygyndan başlap, bir nokatly hyzmaty hem hödürleýäris, maşyn gurnamak we düzetmek, satuwdan soňky ömri we ş.m.

Maslahat + düşünje
Ilkinji ädim hökmünde we taslamany durmuşa geçirmezden ozal size çuňňur tejribeli we ýokary başarnykly maslahat hyzmatlaryny hödürläris.Hakyky ýagdaýyňyzy we talaplaryňyzy giňişleýin we düýpli seljermegiň esasynda, ýöriteleşdirilen çözgütleriňizi düzeris.Düşünişimize görä, müşderilere gönükdirilen maslahat, meýilleşdirilen başlangyç ädimden başlap, durmuşa geçirmegiň ahyrky tapgyryna çenli meýilleşdirilen ähli ädimleriň aç-açan we düşnükli geçiriljekdigini aňladýar.

 Taslamany meýilleşdirmek
Hünärmen taslama meýilnamalaşdyryş çemeleşmesi, çylşyrymly awtomatlaşdyryş taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin zerur şertdir.Her aýratyn tabşyrygyň esasynda wagt çäklerini we çeşmeleri hasaplaýarys we çelgileri we maksatlary kesgitleýäris.Taslamanyň ähli tapgyrlarynda siziň bilen ýakyn aragatnaşykda we hyzmatdaşlygymyz sebäpli bu maksada gönükdirilen meýilnama maýa goýum taslamanyňyzyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpjün edýär.

Dizaýn + In Engineeringenerçilik
Mehatronika, gözegçilik in engineeringenerçiligi, programmirleme we programma üpjünçiligini ösdürmek boýunça hünärmenlerimiz ösüş tapgyrynda ýakyndan hyzmatdaşlyk edýärler.Hünär derejesini ýokarlandyrmak gurallarynyň goldawy bilen bilelikde döredilen bu düşünjeler dizaýna we iş meýilnamalaryna terjime ediler.

 Önümçilik + gurnama
Önümçilik tapgyrynda tejribeli inersenerlerimiz innowasiýa ideýalarymyzy açar zawodlarda durmuşa geçirerler.Taslama dolandyryjylarymyz bilen gurnama toparlarymyzyň arasyndaky ýakyn utgaşyk, netijeli we ýokary hilli önümçilik netijelerini üpjün edýär.Synag tapgyry üstünlikli tamamlanandan soň zawod size berler.

 Integrasiýa + işe girizmek
Baglanyşyk önümçilik meýdanlary we prosesleri bilen baglanyşykly islendik päsgelçiligi iň pes derejä çenli azaltmak we göwnejaý gurulmagyny kepillendirmek üçin zawodyňyzy gurnamak, aýratyn taslamanyň işlenip düzülmegi we oňa ýoldaş bolan inersenerler we hyzmat tehnikleri tarapyndan amala aşyrylar. we önümçilik etaplary.Tejribeli işgärlerimiz ähli zerur interfeýsleriň işlemegini we zawodyňyzyň üstünlikli işe girizilmegini üpjün eder.

Esasy maşynyň beýany

Çelek lifti

1. pomidor, rawertudana, alma, armut, erik we ş.m. üçin miweleriň gysylmagyna garşy çelek gurluşy.
2. pes ses bilen durnukly işlemek, geçiriji bilen sazlanylýan tizlik.
3. antikorroziw podşipnikler, goşa gapdal möhür.

Howany üflemek we kir ýuwýan maşyn

1 Täze pomidor, rawertudana, mango we ş.m. ýuwmak üçin ulanylýar.
2 Miwe zyýanyny arassalamak we azaltmak arkaly arassalamak we köpürjiklemek üçin ýörite dizaýn.
3 Pomidor, rawertudana, alma, mango we ş.m. miweleriň ýa-da gök önümleriň köp görnüşine laýyk gelýär.

Monoblokyň gabygyny sokmak, süpürmek we arassalamak (Pulper)

1. Gurluş miweleri bilelikde gabyklap, süpürip we arassalap biler.
2. Müşderiniň islegine görä süzgüçli ekranyň dykyzlygy sazlanyp bilner (üýtgedilip bilner).
3. Italýan tehnologiýasy, miwe materiallary bilen kontaktda ýokary hilli poslamaýan polat material.

Guşak basýan ekstraktor

1. Akinusyň, turba miweleriniň we gök önümleriň köp görnüşini çykarmakda we suwsuzlandyrmakda giňden ulanylýar.
2. gurluş ösen tehnologiýany, uly metbugaty we ýokary netijeliligi, ýokary derejeli awtomatiki, işlemek aňsat we hyzmat edýär.
3. gazyp almak derejesi 75-85% alyp biler (çig mal esasynda)
4. pes maýa goýumlary we ýokarynetijeliligisag

Preheater

1. Fermenti hereketsizleşdirmek we pastanyň reňkini goramak.
2. Awtomatiki temperatura gözegçilik we daşarky temperatura sazlanýar.
3. Ahyrky örtükli köp turbaly gurluş
4. Öňünden gyzdyrmagyň we söndürmegiň fermentiniň täsiri başa barmasa ýa-da ýeterlik bolmasa, önümiň akymy gaýtadan turba gaýdyp gelýär.

Buglandyryjy

1. Sazlanylýan we dolandyrylýan göni kontakt ýylylygy bejermek bölümleri.
2. residentialaşaýyş mümkinçiliginiň iň gysga wagty, turbalaryň tutuş uzynlygy boýunça inçe filmiň bolmagy saklanyş we ýaşamak wagtyny gysgaldýar.
3. Turbanyň dogry örtülmegini üpjün etmek üçin suwuk paýlaýyş ulgamlarynyň ýörite dizaýny.Iýmit kalandriýanyň ýokarsyna girýär, paýlaýjy her turbanyň iç ýüzünde filmiň emele gelmegini üpjün edýär.
4. Bug akymy suwuklyga bilelikde tok bolup, bug süýräp, ýylylyk geçirişini gowulandyrýar.Bug we galan suwuklyk siklon bölüjisinde bölünýär.
5. Aýyryjylaryň netijeli dizaýny.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň