Konserwlenen balyk enjamlary

Gysga düşündiriş:

Konserwirlenen balyklar gaýtadan işlemek, konserwlemek, tagamlamak, möhürlemek we sterilizasiýa etmek arkaly täze ýa-da doňdurylan balyklardan öndürilen konserwirlenen önümleri iýmäge taýýardyr.Konserwlenen balyklaryň önümçilik çig malyny gaýtadan işleýän enjamlar, sortlaýyş enjamlary, geýim enjamlary, konserw enjamlary bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Möhürleme deňDürli gaýtadan işlemegiň usullaryna görä, konserwirlenen balyklary bişen, baklajanyň şiresi, gowrulan, buglanan, çilim çekýän, ýag çümdürilen, suwa batyrylan we ş.m. bölmek bolýar.Adaty, deňiz bassyry, deňiz bassyry, deňiz bassyry, losos, şol sanda losos.

tomato sauce fish can
canned food automatic  packing machine

Konserwlenen balyklaryň saklanyş möhleti 24 aýa ýetýär, köp sarp edijiler konserwantlar bilen baglanyşyklydyr öýdýärler.Notok.Konserwirlenen iýmit azyk önümlerini gaýtadan işlemegiň möhüm usulydyr, ýagny çig mal ýapyk gapda tükenik gazy bilen goýulýar we her dürli mikroorganizmleri we bakteriýalary öldürip, fermentleriň işjeňligini ýok edip, daşarky öňüni alyp bilýän ýokary temperatura bilen bejerilýär. iýmitiň uzak wagtlap durnukly we iýmitlenmegi üçin hapalanmak we kislorod girmek.Şonuň üçin konserwirlenen balyklaryň köpüsine konserwantlar goşulmaýar, sarp edijiler iýmäge arkaýyn bolup bilerler.

Çig malyň saýlanylyşyna, gaýtadan işlenilmegine we sterilizasiýa edilmegine berk gözegçilik etmekden başga-da, konserwirlenen azyk kärhanalary çig mal saklanýan otagda, önümçilik ussahanasynda we konserwasiýa dezinfeksiýa we sterilizasiýa işlerinde-de gowy iş etmeli. önelgesiz gurşaw.Konserwirlenen iýmitiň ýokary standart sterilizasiýa talaplaryny göz öňünde tutup, iň soňky nikoler dinamiki dezinfeksiýa we sterilizasiýa tehnologiýasyny, ýagny adam bedenine zyýany ýok we adamlaryň öňünde üznüksiz sterilizasiýa we sterilizasiýa etmek ýerliklidir. ozonyň adam-kompýuter asynkroniýasynyň, ultramelewşe şöhleleriniň we neşe serişdeleriniň sepilmeginiň kemçilikleri.Üç basgançakly iki taraplaýyn plazma elektrostatiki meýdany emele getirmek üçin iň soňky nikoler generator kamerasyny ulanýar.Köp mukdarda plazma döredip, howadaky galyndylary we bakteriýalary we işgärleriň öz bakteriýalaryny doly öldürip biler.Soň bolsa, ikinji derejeli sterilizasiýa we süzgüç üçin neşe siňdirilen işjeňleşdirilen uglerod ýaly komponentleri birleşdirýär.Bejergiden soň, arassa howanyň köp mukdary aýlanýar we çalt akýar, gözegçilik edilýän gurşawy "steril we tozansyz" standartda saklaýar "Şol bir wagtyň özünde işlemek we dezinfeksiýa etmek" sinhron täsirini amala aşyryp biler we ikinji derejeli hapalanmany dolandyryp biler. iýmit öndürmek we doldurmak prosesinde mikroorganizmleriň.Soňky döwürde azyk kärhanalaryny sowatmakda, gaplamakda we doldurmakda kem-kemden ulanylýar.Önümçilik we konserw ussahanasynyň aseptiki gurşawyny saklamakdan başga-da, çig maly arassalamak hem konserw işinde möhüm prosesdir.Arassalamak diňe bir çig malyň üstündäki topragy we hapany aýyrman, eýsem üstündäki mikroorganizmleri hem azaldar.Şonuň üçin arassalaýjy suw arassa we arassa bolmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň