Özbaşdak bişirilen täze piwo enjamlary

Gysga düşündiriş:

Öz-özünden demlenen täze piwo enjamlary, täze piwo enjamlaryna, mikro piwo enjamlaryna we ownuk piwo enjamlaryna bölünip bilinýän piwo öndürmek üçin ulanylýan enjamlary aňladýar.Özbaşdak demlenen täze piwo enjamlary esasan myhmanhanalar, barlar, barbekyu, kiçi we orta piwo kärhanalary üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Öz-özünden demlenen piwo, mikro piwo enjamlary bilen özi tarapyndan öndürilen piwo diýmekdir.Öz-özünden demlenen piwo diýilýär, sebäbi iri senagat önümçiligi bilen däl-de, el bilen demlenýär.Önümçiligi käbir iri piwo kärhanalarynyň öndürýän önümlerinden düýpgöter tapawutlanýar.Germaniýada piwo arassalygy kanuny piwo demlemek üçin ulanylýan çig mal bolup biler:

1. Hops

2. Malt

3. Hamyrmaýa

4. Suw

Öz-özünden demlenen piwo meýdançasy, ýokary derejeli ýyldyzly myhmanhanalarda köplenç satylýan ýokary derejeli piwo görnüşidir.

brewed beer
brewed beer equipment

Piwo enjamlarymyz bilen, demlemek prosesinde zerur bolan käbir çig mal ýaly tehniki goldaw bermäge jogapkärdiris (elbetde, çig maly hem özüňiz satyn alyp bilersiňiz).

Fermentasiýa prosesi esasan pes temperaturaly fermentasiýa.Fermentasiýa wagty takmynan 10 gün -21 gün, käbir nemes piwo manor piwo manor fermentasiýa döwri 28 gün, şonuň üçin piwo pes temperaturada ýuwaş-ýuwaşdan fermentasiýa ediler, tagamy ýumşak, hoşboý ys has çydamly, köpük has baýdyr.

Öýde demlenen piwo, ýokary derejeli ýyldyzly myhmanhanalarda köplenç satylýan ýokary derejeli piwo görnüşidir.

Öz-özünden demlenen täze piwo enjamlarynyň düzümi

Nemes stilindäki piwo demlemek enjamlary esasan aşakdaky ulgamlardan durýar:

1. Maltany ezmek ulgamy

2. Arassalamak, gaýnatmak we süzmek ulgamy

3. Fermentasiýa ulgamy

4. Temperatura gözegçilik ulgamy

5. Sowadyjy ulgam

6. Situ awtomatiki arassalaýyş ulgamynda CIP

Nemes stilinde öz-özüni öndürýän piwo enjamlary misden we poslamaýan polatdan ýasalýar.Sakarifikasiýa küýzesiniň gyzyl mis gadymy we nepisdir.Enjam işlemek aňsat, sessiz we hapalanmazdan elektrik ýyladyş tertibini kabul edýär.Şeýle hem, kompaniýamyz, her bir myhmanhananyň hakyky ýagdaýyna görä piwo enjamlaryny sazlap biler, şonuň üçin piwo enjamlary myhmanhananyň derejesini ýokarlandyrmak üçin enjam bolar.Şerap ýasamak we şerap dadyp görmek üçin barlar we restoranlar şäher durmuşynda has köp ýüze çykdy.

Myhmanhanada piwo jaýynyň bolmagy piwo kärhanasyny gurmak bilen deňdir.Ol diňe tomusda sowuk täze piwo we gyşda ýyly piwo öndürip bilmän, eýsem sary piwo, gara piwo, gyzyl piwo, spirulina gök piwo we dürli miweler ýaly dürli sarp edijiler üçin dürli tagam we iýmitlenmek bilen saglygy goraýyş täze piwo üpjün edip biler. aýallar üçin täze piwo tagamy.Diňe saýtda piwo öndürip bolman, eýsem müşderilere ýokary derejeli sarp edişden lezzet alýan mahaly ýokary hilli piwo önümçiliginiň özboluşly jadysyny duýup biler.

Nemes piwo enjamlary tarapyndan öndürilen piwo tapgyry - arpa piwo, çowdary piwo, spirulina piwo, balzam armut piwo we süýji şerap piwo sarp ediş bazarynda iň halanýan ýere öwrüldi.Öz-özünden demlenen piwo çig maly, tüwi ýaly kömekçi materiallary goşmazdan, Awstraliýanyň maltasy, Çehiýanyň iň ýokary çorbasy we nemes täze hamyrydyr, arpanyň tebigy saglygy goraýyşyny güýçlendirip, gan lipidini azaldyp, gan damarlaryny ýumşadyp, gowulaşdyryp biler ýüregiň işlemegi, rak keseliniň öňüni almak we içeniňizden soň semizligiň öňüni almak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň